Sverige på väg mot lågkonjunktur

Publicerad: 14 oktober, 2019 Affärsman med ett diagram framför sig som visar att ekonomin mattas av och är på väg mot en lågkonjunktur

Svensk ekonomi är på väg mot en lågkonjunktur. Investeringskonjunkturen viker och arbetslösheten fortsätter att öka. Foto: BigBlueStudio/Shutterstock.com

Högkonjunkturen har gradvis försvunnit ut i år och svensk ekonomi befinner sig i en tydlig avmattningsfas. Oklarheter kring brexit och handelskonflikter internationellt drabbar svensk export och samtidigt viker investeringskonjunkturen, skriver Konjunkturinstitutet i en rapport.

Svensk ekonomi går mot en lågkonjunktur och investeringskonjunkturen är på väg att ge efter. En finanspolitik som är milt expansiv bidrar till viss del att hålla uppe tillväxten på efterfrågan även nästa år.

Låg förtroendeindikator för svensk ekonomi

Både tjänstesektorns och tillverkningsindustrins förtroendeindikatorer har fallit tillbaka och är lägre än normalt. Även förtroendeindikatorn för hushållen har fallit, och synen på svensk ekonomi i framtiden är dyster.

Arbetslösheten fortsätter att öka till 7,1 procent under nästa år. Eftersom inflationen blir lägre än Riksbankens prognostiserade två procent kommer de inte att kunna höja reporäntan vare sig i år eller nästa år.

Finanspolitiken kommer att vara milt expansiv 2020

Bostadsinvesteringarna fortsätter att minska och det finns inga förväntningar på att de totala investeringarna, under det tredje kvartalet, ska bidra till efterfrågetillväxten. Om det sker en återhämtning av exporttillväxten kommer det innebära att BNP-tillväxten kommer att stiga något.

Enligt bedömningar kommer den svenska ekonomin att öka med 1,2 procent i år och 1,1 procent under nästa år. Under de kommande två och tre åren beräknas tillväxten öka med 1,7 respektive 1,8 procent.

Regeringens budgetproposition för nästa år kommer att medföra en något expansiv finanspolitik. Den offentliga konsumtionen kommer att öka men förhållandevis långsamt, trots att kommunerna får ett ökat statsbidrag och att det sker större satsningar på bland annat polis.

Lägre inflation ger oförändrad reporänta

Konjunkturinstitutets bedömning är att reporäntan kommer att ligga kvar på minus 0,25 procent fram till 2022 eftersom inflationen bedöms ligga under Riksbankens mål både under 2019 och 2020.

Prognosen bygger på att internationella handelskonflikter inte trappas upp, att det inte sker någon ytterligare höjning av tullarna och att Storbritannien lämnar EU under ordnade former under 2019 eller 2020.